De Brouwerij van Vlaanderen – Axio nv
Eerste Linieregimentstraat 15, 8710 Wielsbeke
T 056 66 93 24
M 0475 47 54 01
info@debrouwerijvanvlaanderen.com

Factuurvoorwaarden
 1. Deze algemene factuurvoorwaarden zijn van toepassing op de rechtsverhoudingen tussen partijen. Deze algemene voorwaarden hebben voorrang op de algemene voorwaarden van de klant. De eventuele algemene voorwaarden van de klant dienen dus als niet bestaande beschouwd te worden, behoudens schriftelijke en door AXIO NV expliciet ondertekende vrijstelling.
 2. Het aanvaarden van de diensten van AXIO NV betekent aanvaarding door de klant van deze factuurvoorwaarden.
 3. Het is niet toegestaan om alcoholische dranken te verkopen aan -18jarigen. Indien de klant niet meerderjarig is, kan AXIO NV de overeenkomst verbreken.
 4. Wanneer een prijsofferte van AXIO NV aanvaard wordt door de klant, wordt een volledige en rechtsgeldige overeenkomst geacht tot stand te zijn gekomen.
 5. De prijsopgave in de offerte en de leveringstermijnen zijn benaderend en kunnen geen aanleiding geven tot het vorderen van schade of uitstel van betaling of het geven van korting indien de prijs uiteindelijk hoger blijkt te zijn of de levertermijn overschreden wordt.
 6. Indien de klant de overeenkomst verbreekt of annuleert of indien de overeenkomst door zijn toedoen geen doorgang kan vinden, is deze aan AXIO NV een schadevergoeding verschuldigd ten bedrage van 15 % van het totaalbedrag van de offerte.
 7. Alle onze facturen dienen betaald te worden binnen de 30 kalenderdagen na factuurdatum op de maatschappelijke zetel te OOIGEM of op het op de factuur vermelde bankrekeningnummer. Bij gebrek aan effectieve betaling op die dag loopt van rechtswege en zonder ingebrekestelling een interest van 12 % per jaar tot de datum van effectieve betaling. Bij gebrek aan tijdige betaling is de klant tevens van rechtswege en zonder ingebrekestelling een schadevergoeding verschuldigd van 15 % op het totaalbedrag (met een minimum van € 25,00).
 8. Alle innings- en protestkosten zijn ten laste van de klant.
 9. Bij laattijdige betaling van een factuur door een klant, worden alle facturen aan dezelfde klant ineens onmiddellijk opeisbaar, ook al zouden die volgens de vermelding op de factuur zelf nog niet vervallen zijn.
 10. Elke klacht in verband met een factuur dient met een aangetekend schrijven te worden gemeld aan AXIO NV binnen de 8 kalenderdagen na de ontvangst van de factuur en dit op straffe van onontvankelijkheid.
 11. Alle betalingstermijnen die aan de klant werden toegestaan, vervallen indien de klant een gerechtelijke reorganisatie of collectieve schuldenregeling aanvraagt of bekomt, gedagvaard wordt in faillissement, uitstel van betalingen aanvraagt en/of indien de betalingen twijfelachtig worden volgens de beoordeling van AXIO NV.
 12. De klant kan nooit enige schuldvergelijking inroepen.
 13. Indien de factuur op vraag van de klant op naam van een derde wordt uitgeschreven, blijft de klant-medecontractant verantwoordelijk voor de betaling ervan.
 14. Alle overeenkomsten worden geacht afgesloten te zijn te OOIGEM.
 15. Het is verboden gebruik te maken van en/of wijzigingen aan te brengen in de intellectuele eigendomsrechten van de producten van AXIO NV. Het is verboden tekeningen, foto’s, namen, teksten, logo’s, kleurencombinaties, … te kopiëren of te reproduceren  zonder voorafgaande en uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van AXIO NV.
 16. Eventuele nietigheid of ongeldigheid van één van de hier vermelde clausules of onderdelen van de clausules, heeft geen invloed op de geldigheid van de andere gedeelten.
 17. Op de offertes, contracten en op alles wat niet expliciet in deze voorwaarden is geregeld is het Belgisch recht van toepassing. In geval van geschillen zijn enkel de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Kortrijk bevoegd.